26.

MIĘDZYNARODOWA
KONFERENCJA
NAUKOWA

KULTURA EUROPY ŚRODKOWEJ

KULTURA ELIT SPOŁECZNYCH W EUROPIE ŚRODKOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ŚLĄSKA

Zabrze, 16–17 listopada 2023 r.

Archiwum


2022


 • 25. Miasto i wieś na przestrzeni dziejów w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska

  PROGRAM ►

  17 listopada


  Teatr Nowy w Zabrzu, pl. Teatralny 1

   
  9.30
  Otwarcie Konferencji
   
  10.15

  Referat wprowadzający: prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK,

  Miasta śląskie w „Kronice świata” Hartmanna Schedla

   
  10.15

  Dyskusja panelowa
  Temat: „Relacje między miastem a wsią na przestrzeni wieków”


  Uczestnicy:
  prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK,
  ks. bp prof. dr hab. Jan KOPIEC,
  dr Bartosz KUŚWIK,
  dr Małgorzata MAŃKA-SZULIK,
  prof. dr hab. Jan OSTROWSKI,
  prof. dr hab. Marek SZCZEPAŃSKI.

   
  12.15
  Przerwa

  Muzeum Górnictwa Węglowego, ul. 3 Maja 19, Zabrze

   
  Miasto a wieś w Europie Środkowej w średniowieczu
   
  14.30

  prof. dr hab. Marek CETWIŃSKI,

  „...ex parte matris Romanus a platea Romanorum Wratizlavie”. Miasto i wieś na Śląsku w XIII wieku.

   
  14.50

  prof. PhDr. Marie BLÁHOVÁ, DrSc.,

  Město a vesnice v terminologii středověkých pramenů v českých zemích.

   
  15.10

  dr Marek STAWSKI,

  Między miastem a wsią. Średniowieczne patrocinia na przedmieściach mazowieckich miast.

   
  15.30

  prof. PhDr. Hana PÁTKOVÁ, PhD.,

  Město jako součást vesnické farnosti v pozdně středověkých Čechách.

   
  15.50

  prof. dr hab. Bogusław CZECHOWICZ,

  „…pactus bona terestria Pomstorf, olim dicta Polonice Dębniki aut etiam Dębno, in privilegiis eius loci Germanice Rodstat dictum…”. O zapomnianych średniowiecznych miasteczkach na Śląsku.

   
  16.10
  Dyskusja

   
  16.30
  Przerwa

   
  16.50

  dr Wojciech JASIŃSKI,

  Niepoznańscy mieszczanie i mieszczki w najstarszej poznańskiej księdze ziemskiej z lat 1385–1400. Kim byli? W jakim charakterze pojawiali się na jej kartach? — wybrane przypadki.

   
  17.10

  prof. dr hab. Jerzy RAJMAN,

  Chłopi śląscy w księdze przyjęć do prawa miejskiego Krakowa 1392–1506.

   
  17.30

  prof. dr hab. Sławomir GAWLAS,

  Przebudowa przestrzenna wsi na ziemiach polskich w pełnym i późnym średniowieczu.

   
  17.50

  dr Łukasz ĆWIKŁA,

  Z dziejów miast i wsi na terenie dawnego powiatu orłowskiego do schyłku epoki jagiellońskiej – wybrane przykłady.

   
  18.10
  Dyskusja

  18 listopada


  Muzeum Górnictwa Węglowego, ul. 3 Maja 19, Zabrze

   
  Miasto i jego zaplecze
   
  9.00

  prof. dr hab. Anna POBÓG-LENARTOWICZ, dr Zbigniew WITCZAK,

  Miasto czy wieś? Dylemat śląskich kanoników regularnych w średniowieczu.

   
  9.20

  prof. dr hab. Stefan CIARA,

  Wejherowo – jedyne prywatne miasto w Prusach Królewskich. Jego wiejska geneza i zaplecze.

   
  9.40

  dr Zdzisław JEDYNAK,

  Przemiany struktury społeczno-zawodowej mieszkańców terenu dawnego powiatu bytomskiego w początkowej fazie industrializacji (od końca XVIII w. do 1872 r.).

   
  10.00

  prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK,

  Poziomy

   
  10.00

  dr Adam KUBACZ,

  Miechowice podbytomska osada – pomiędzy miastem a wsią XIX/XX w.

   
  10.20
  Dyskusja

   
  10.40
  Przerwa

   
  11.00

  prof. dr hab. Irma KOZINA,

  Niemiecka narracja propagandowa w kontekście przekształcania górnośląskich wsi w miasta przemysłowe. Kolonizacja w ujęciu Elisabeth Grabowski.

   
  11.20

  dr hab. prof. UWr Joanna NOWOSIELSKA-SOBEL,

  Dolnośląski przypadek industrializacji obszarów wiejskich – Huta Miedzi „Głogów” i jej wpływ na przeobrażenia osadnicze oraz społeczno-kulturowe gminy Żukowice (perspektywa historyczna).

   
  11.40

  dr Peter MARTYN,

  Bytomskie powiaty miejski i ziemski: miasto, wieś, osada przemysłowa 1742–1922–1956.

   
  12.00
  Dyskusja

   
  12.20
  Przerwa

   
  Miasta w dobie industrializacji
   
  12.20

  dr Adam FRUŻYŃSKI

  Rola przemysłu górniczo-hutniczego w procesie industrializacji Zabrza.

   
  12.40

  dr hab. prof. UAM Damian SZYMCZAK

  Obywatele i mieszczanie. Ziemiaństwo i szlachta wobec miast w obliczu przemian społeczno-politycznych w Galicji doby autonomii.

   
  13.00

  prof. dr hab. Włodzimierz MĘDRZECKI

  Między miastem a wsią w Zagłębiu Dąbrowskim na przełomie XIX i XX wieku.

   
  13.20

  dr hab. prof. UWr Tomasz PRZERWA

  Dolnośląskie miasto górnicze: casus Srebrnej Góry (1536–1946).

   
  13.40
  Dyskusja

   
  14.00
  Przerwa

   
  Polityka władz państwowych wobec miast
   
  15.00

  prof. dr hab. Rafał KOWALCZYK,

  Polityka władz pruskich wobec polskich miast w nowych prowincjach Królestwa Prus utworzonych z ziem Rzeczpospolitej szlacheckiej (1772–1795) stymulatorem rozwoju gospodarki.

   
  15.20

  prof. PhDr. Zdeněk JIRÁSEK CSc., Mgr. Viliam KOVÁCS,

  Století ve vývoji statutárních měst českého Slezska (1918–2018).

   
  15.40

  prof. Swietłana GRELA-KRAVCHENKO

  Polityka wojewody Henryka Józewskiego wobec miast i wsi Wołynia w okresie międzywojennym.

   
  16.00
  Dyskusja

   
  16.20

  Podsumowanie i zakończenie Konferencji.

   

   

   

   


  ZWIŃ ▲

   


2021


 • 24. Władza a lokalne społeczności w Europie Środkowej w ujęciu historycznym

  PROGRAM ►

  18–19.11.2021


  10.00
  Otwarcie Konferencji
  10.15

  Referat wprowadzający: prof. dr hab. Bogdan DOLNICKI,

  Idea samorządności.

  10.45

  Dyskusja panelowa
  Temat: Podstawy samorządności.


  Uczestnicy:
  dr Małgorzata MAŃKA-SZULIK,
  prof. dr hab. Bogdan DOLNICKI,
  dr Andrzej DROGOŃ,
  prof. dr hab. Czesław MARTYSZ,
  prof. dr hab. Marek SZCZEPAŃSKI,
  oraz
  Kazimierz KAROLCZAK – przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
  Tomasz ZJAWIONY – prezes Regionalnej Izby Gospodarczej.

  Początki samorządności – przykład Czech
  14.00

  prof. PhDr. Marie BLÁHOVÁ, DrSc.,

  Snahy o „správu věcí svých” v českých zemích vrcholného středověku.

  15.00

  prof. PhDr. Hana PÁTKOVÁ, PhD.,

  Městské knihy v pozdně středověkých Čechách mezi samosprávou a pánem města.

  15.30

  prof. PhDr. Zdeněk JIRÁSEK, CSc.,

  Státní správa a samospráva v Československu po r. 1945. (Racionalita, politika, ideologie).

  16.00

  Dyskusja

  Władza centralna a samorządy i lokalne społeczności
  10.00

  prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK,

  Poziomy władzy w koncepcjach Karola IV.

  10.30

  dr Marek STAWSKI,

  Władza sądowa biskupów płockich a kompetencje samorządu lokalnego na późnośredniowiecznym Mazowszu.

  11.00
  Dyskusja
  11.15
  Przerwa
  11.30

  dr hab. prof. UAM Damian SZYMCZAK,

  Sejm Krajowy Galicyjski 1861–1914. Między parlamentarnymi aspiracjami a samorządową codziennością.

  12.00

  dr Jakub GRUDNIEWSKI,

  Organizacja samorządu wiejskiego na terenie późniejszego miasta Zabrza w okresie pruskim.

  12.30

  prof. dr hab. Stefan CIARA,

  Instytucje samorządowe oraz urzędy autonomicznej Galicji w chłopskich oczach w świetle wybranych pamiętników.

  13.00

  dr Andrzej DROGOŃ,

  Prawa samorządowe, prawa samorządne, autonomia? Praktyka ustrojowa Województwa Śląskiego w okresie międzywojennym.

  13.30
  Dyskusja
  14.00
  Przerwa
  15.00

  prof. dr hab. Czesław MARTYSZ,

  Ewolucja podstaw prawnych samorządu terytorialnego po 1990 r.

  15.30

  prof. dr hab. Zygmunt WOŹNICZKA

  Samorząd na Górnym Śląsku od zakończenia II wojny światowej do 1992 r. Prawda czy fikcja?

  16.00

  Dyskusja i podsumowanie Konferencji.

   


  ZWIŃ ▲

   


2018


 • 22. Miasta górnicze i górnictwo w Europie Środkowej

  PROGRAM ►

  15–16.11.2018


  9.00
  Otwarcie Konferencji
  9.20–9.40

  Referat wprowadzający prof. dr hab. Ewa CHOJECKA,

  „Narracje górnicze z terenu Zabrza, Zabrze 2016". Refleksje czytelnika nad przemijalnością miejsca i pamięci.

  9.40–11.40
  Dyskusja panelowa na temat
  „Górnictwo w Europie Środkowej; organizacja ośrodków górniczych, metody i techniki wydobywcze”.
  Uczestnicy:

  prof. dr hab. Ewa CHOJECKA,
  prof. dr hab. inż. Józef DUBIŃSKI,
  dr hab. prof AH Władysław DUCZKO,
  dr inż. Jerzy KICKI,
  ks. bp prof. dr hab. Jan KOPIEC,
  dr inż. Jerzy MARKOWSKI,
  prof. dr hab. Tadeusz MICZKA,
  prof. dr hab. Marek SZCZEPAŃSKI.

  11.40–14.00
  Przerwa

  Teoria i praktyka górnictwa w Europie Środkowej
  14.00–14.20

  prof. dr hab. Władysław DUCZKO,

  Eksploatacja srebra we wczesno-średniowiecznej Polsce. Problemy badawcze.

  14.20–14.40

  prof. dr hab. Sławomir GAWLAS,

  Polityka górnicza księcia Bolesława Wstydliwego

  14.40–15.00

  prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK,

  Początki górnictwa w ziemiach czeskich w ujęciu Franciszka Palackiego.

  15.00–15.20

  dr. Attila TÓZSA-RIGÓ,

  Kupferbergbau in Ungarn in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, mit besonderem Augenmerk auf Kupferexport nach südpolnischen und schlesischen Regionen.

  15.20–15.40

  mgr. Jakub NOVÁK, PhDr. Pavel ŠLÉZAR, Ph.D.,

  Uničovský horní obvod a jeho hospodářské zázemí.

  15.40–16.00
  Dyskusja
  16.00–16.20
  Przerwa
  16.20–16.40

  mgr Przemysław RUBACHA,

  Współpraca angielsko-pruska w świetle transferu technologii i modernizacji tarnogórskiego przemysłu w końcu XVIII w.

  16.40–17.00

  dr hab. prof. UŁ Rafał KOWALCZYK,

  Początki górnictwa węglowego w Zagłębiu Dąbrowskim. Rola kapitału państwowego, krajowego prywatnego i zagranicznego w budowie nowoczesnego ośrodka węglowego w Królestwie Polskim.

  17.00–17.20

  dr Olga OSEREDCHUK,

  Górnictwo w Galicji: analiza archiwalna materiałów lwowskich.

  17.20–17.40

  dr hab. Andrzej SYNOWIEC,

  Wkład Wacława Cybulskiego w rozwój i bezpieczeństwo polskiego i światowego górnictwa węglowego.

  17.40–18.00

  dr Roman STELMACH,

  Zachowane dokumenty średniowieczne do dziejów górnictwa na Dolnym Śląsku w zasobie Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

  18.00
  Dyskusja

  Rola górnictwa w rozwoju miast
  (Miasta górnicze – górnictwo jako czynnik miastotwórczy)
  9.00–9.20

  prof. dr hab. Józef CIĄGWA,

  Zarys dziejów słowackich miast górniczych.

  9.20–9.40

  prof. PhDr. Marie BLÁHOVÁ, DrSc.,

  Horní města ve středověkých Čechách.

  9.40–10.00

  prof. dr hab. Marek CETWIŃSKI,

  Hallstatt: przeszłość jako towar (wokół historii miasta i kopalni soli).

  10.00–10.20

  prof. dr hab. Borys PASZKIEWICZ,

  Miasta górnicze a miasta mennicze w Europie Środkowej.

  10.20–10.40

  prof. dr hab. István DRASKÓCZY,

  Bergstädte und Salzbergbau im spätmittelalterlichen Ungarn.

  10.40–11.00

  Przerwa

  11.00–11.20

  dr Piotr OKNIŃSKI,

  Miasto górnicze Chęciny w późnym średniowieczu.

  11.20–11.40

  dr Dorota ŻUREK,

  Rola Chrzanowa w górnictwie ołowiu w okresie średniowiecza i wczesnej nowożytności.

  11.40–12.00

  dr Stefan SIEMER,

  Die Bergbaustadt Gelsenkirchen: Identitätsbildungen zwischen Hochindustrialisierung und Strukturwandel.

  12.00–12.20

  dr Zdzisław JEDYNAK,

  Rozwój miasta górniczego Tarnowskie Góry w świetle dokumentów archiwalnych z lat 1526–1562.

  12.20–12.40

  Dyskusja

  12.40–13.40

  Przerwa

  13.40–14.00

  dr hab. prof. UW Stefan CIARA,

  Wołyńskie kopalnie bazaltu i granitu jako czynnik miastotwórczy w dobie II Rzeczypospolitej.

  14.00–14.20

  dr hab. Zygmunt WOŹNICZKA,

  Dąbrowa Górnicza - wpływ górnictwa na rozwój miasta.

  14.20–14.40

  prof. PhDr. Zdeněk JIRÁSEK, CSc.,

  Česká hornická města v česko - polském příhraničí po druhé světové válce.

  14.40–15.00

  Przerwa

  Kulturowe i religijne aspekty górnictwa
  (Górnicze varia)
  15.00–15.20

  prof. dr hab. Bogusław CZECHOWICZ,

  Mnisi i górnicy. Średniowieczna Kutná Hora piórem nowożytnego cystersa.

  15.20–15.40

  dr Marek STAWSKI,

  Średniowieczne patrocinia kościołów w miastach górniczych na obszarze Europy środkowo-wschodniej.

  15.40–16.00

  prof. PhDr. Hana PÁTKOVÁ, PhD.,

  Zbožnost v českých horních městech na sklonku středověku.

  16.00–16.20

  mgr. Andrea HUCZMANOVÁ,

  Legenda sv. Daniela v Zelené světnici bánksobystrického domu Thurzů.

  16.20–16.40

  Przerwa

  16.40–17.00

  dr Beata PIECHA-VAN SCHAGEN,

  Górnośląska Patronka. Hipotezy dotyczące zakorzenienia się i popularności kultu św. Barbary wśród górników na Górnym Śląsku w kontekście europejskiej kultury górniczej.

  17.00–17.20

  dr hab. prof. UO Małgorzata ŚWIDER

  Strajki górnicze na początku lat 80. XX w. w świetle doniesień mediów zachodnioniemieckich.

  17.20

  Dyskusja
  Podsumowanie i zakończenie Konferencji.


  ZWIŃ ▲

   


2017


 • 21. Praca, jej rola i funkcje społeczne na przestrzeni wieków w kontekście Europy Środkowej

  PROGRAM ►

  16–17.11.2017


  9.00
  Otwarcie Konferencji
  9.20–9.40

  Referat wprowadzający: prof. dr hab. Urszula SWADŹBA,

  Śląski etos pracy w socjologicznej perspektywie.

  9.40–11.40
  Dyskusja panelowa na temat
  „Praca jako zjawisko społeczno-ekonomiczne i historyczne”.
  Uczestnicy:

  prof. dr hab. Ewa CHOJECKA,
  ks. Dariusz DAWID,
  Janusz DRAMSKI – wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach,
  prof. dr hab. Tomasz FALĘCKI,
  prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK,
  prof. dr hab. Krzysztof KŁOSIŃSKI,
  bp prof. dr hab. Jan KOPIEC,
  prof. dr hab. n. med. Marian ZEMBALA.

  11.40–14.00
  Przerwa
  I. Piśmiennictwo i media
  14.00–14.15

  dr hab. prof. IFIS PAN Marcin BUKAŁA,

  Zagadnienie pracy w traktatach De Contractibus Mateusza z Krakowa.

  14.15–14.30

  prof. PhDr. Marie BLÁHOVÁ, DrSc.,

  Práce v životech světců v českém středověku.

  14.30–14.45

  dr hab. prof. UWr Wojciech MROZOWICZ,

  Nie tylko manibus. Pojęcie pracy w wybranych średniowiecznych kronikach śląskich.

  14.45–15.00

  prof. dr hab. Marek CETWIŃSKI,

  Praca i jej znaczenie w „Rocznikach” Jana Długosza.

  15.00–15.15

  prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK,

  Profesje miejskie i ich obowiązki w zwierciadle satyry czeskiej końca średniowiecza.

  15.15–15.30
  Przerwa
  15.30–15.45

  prof. dr hab. Sławomir GAWLAS,

  Praca zawodowa inteligencji w zwierciadle literatury sowizdrzalskiej.

  15.45–16.00

  dr hab. prof. UW Alicja KULECKA,

  Praca w polskiej myśli społecznej w pierwszej połowie XIX wieku.

  16.00–16.15

  dr hab. Maciej WOJTYŃSKI,

  Praca w programach i filmach TVP w czasach PRL (na wybranych przykładach).

  16.15–16.30

  prof. dr hab. Áron PETNEKI,

  Wizualizacja pracy.

  16.30–16.55
  Dyskusja
  16.55–17.15
  Przerwa
  II. W kręgu Kościoła
  17.15–17.30

  ks. prof. dr hab. Józef BUDNIAK,

  Ora et labora – korzenie Europejczyków.

  17.30–17.45

  dr hab. Monika OŻÓG,

  Praca w życiu pierwszych mnichów.

  17.45–18.00

  dr hab. prof. UW Marian DYGO,

  „Et gens Polonie pauper fuit haut operosa”. Praca według cystersów na Śląsku w XIII wieku.

  18.00–18.15

  prof. dr hab. Anna POBÓG-LENARTOWICZ,

  Rola i znaczenie pracy w klasztorach kanoników regularnych na Śląsku w średniowieczu.

  18.15–18.30

  dr Marek STAWSKI,

  Plebani wobec swoich obowiązków na Mazowszu w XV wieku.

  18.30–19.00
  Dyskusja
  19.00
  Przerwa
  III. Problemy grup zawodowych
  9.00–9.15

  prof. dr hab. Bogusław CZECHOWICZ,

  Zanim zabłysła gwiazda Tarnowskich Gór. Ożywienie górnictwa i związane z tym procesy urbanizacyjne w Koronie Czeskiej na przełomie XV i XVI wieku.

  9.15–9.30

  prof. dr hab. n. med. Jan DUŁAWA,

  Czynniki wyróżniające pracę lekarza – ewolucja na przestrzeni wieków.

  9.30–9.45

  dr hab. Anna MAREK,

  Organizacja pracy chirurga w szpitalach Królestwa Polskiego w XIX wieku.

  9.45–10.00

  dr n. med. Marcin LEŚNIEWSKI,

  Lekarze książąt pszczyńskich i ich rozliczne role społeczne na przełomie XIX i XX wieku.

  10.00–10.15

  Przerwa

  10.15–10.30

  dr hab. Stefan CIARA,

  Pracoholików opinie o pracy. Profesorów galicyjskich z przełomu XIX i XX w. przypadki…

  10.30–10.45

  dr hab. prof. UE Alojzy CZECH,

  Wychować nowego człowieka. Zasady organizacji pracy w zakładach Baty.

  10.45–11.00

  prof. dr hab. Ewa CHOJECKA,

  Wincenty Pstrowski zabrzański bohater pracy – tragiczny.

  11.00–11.15

  dr hab. Prot JARNUSZKIEWICZ,

  Kim jest twórca; postawa społeczna i kulturowa w kontekście pracy artystycznej.

  11.15–11.40

  Dyskusja

  11.40–12.00

  Przerwa

  IV. Praca w kontekście społecznym
  12.00–12.15

  prof. PhDr. Hana PÁTKOVÁ, PhD.,

  „Úřední dny” v pozdně středověkých českých městech.

  12.15–12.30

  doc. JUDr. Miriam LACLAVÍKOVÁ, PhD., doc. JUDr. Mgr. Andrea OLŠOVSKÁ, PhD.,

  Presadenie a právne zakotvenie osobitných pracovných podmienok žien a mládeže v historickom vývoji.

  12.30–12.45

  dr Łukasz WAWROWSKI,

  Praca mężczyzn i praca kobiet w zmieniających się warunkach kulturowych.

  12.45–13.00

  dr hab. prof. UŁ Rafał KOWALCZYK,

  Pasożytnicza rola kapitału zagranicznego. Prawdy i mity o stosunku do pracy polskich robotników inwestorów zachodnich i stworzonych przez nich warunkach pracy w przemyśle górniczym Zagłębia Dąbrowskiego do roku 1914.

  13.00–13.15

  doc. JUDr. Miriam LACLAVÍKOVÁ PhD., JUDr.Mgr. Štefan SISKOVIČ PhD.,

  Sociálna politika ČSR a problém nezamestnanosti (1918–1938).

  13.15–13.30

  dr hab. prof. UW Michał KOPCZYŃSKI,

  Praca a budowa fizyczna: żołnierze Wojska Polskiego z okresu międzywojennego.

  13.30–13.45

  dr hab. Zygmunt WOŹNICZKA,

  Praca przymusowa w Polsce po 1945 roku – jej rola i funkcje społeczne.

  13.45–14.10

  Dyskusja

  14.10–15.00

  Przerwa

  V. W cieniu polityki
  15.00–15.15

  dr Andrzej DROGOŃ,

  Etos pracy i jego rola w programie Śląskiej Chadecji u progu budowy polskiego województwa śląskiego po pierwszej wojnie światowej.

  15.15–15.30

  prof. dr hab. Józef CIĄGWA,

  Problematyka pracy w pracach Sejmu Śląskiego.

  15.30–15.45

  dr Olga OSEREDCZUK,

  Współzależność pracy zawodowej i systemu politycznego: na przykładzie zmiany pracy archiwisty lwowskiego w czasie II wojny światowej (polski/ radziecki/ niemiecki systemy).

  15.45–16.00

  prof. dr hab. Adam LITYŃSKI,

  Gułag w systemie pracy w ZSRR.

  16.00–16.15

  prof. dr hab. Piotr FRANASZEK,

  Nowa Huta – „miasto ludzi pracy”.

  16.15

  Dyskusja
  Podsumowanie i zakończenie Konferencji.

   


  ZWIŃ ▲


2016


 • 20. Rola arystokracji w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska

  PROGRAM ►

  17–18.11.2016


  9.00
  Otwarcie Konferencji
  9.15–9.30

  Referat wprowadzający: prof. dr hab. Ewa CHOJECKA,

  Arystokratyczne rezydencje górnośląskie – współczesne miejsca pamięci i niepamięci.

  9.30–9.45

  Referat wprowadzający: prof. dr hab. Sławomir GAWLAS,

  Arystokracja na ziemiach polskich, przeszłość i pamięć.

  9.45–11.45
  Dyskusja panelowa na temat „Arystokracja w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska do czasu pierwszej wojny światowej”.
  Uczestnicy:

  Nikolaus von BALLESTREM,
  prof. dr hab. Ewa CHOJECKA,
  prof. dr hab. Bogusław DYBAŚ,
  prof. dr hab. Tomasz FALĘCKI,
  prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK,
  mgr Maciej RADZIWIŁŁ,
  prof. dr hab. Henryk SAMSONOWICZ,
  prof. dr hab. Tomasz SCHRAMM,
  prof. dr hab. Jerzy WYROZUMSKI.

  11.45–14.00
  Przerwa
  Elity w średniowieczu:
  możnowładcy – rycerze – szlachta
  14.00–14.20

  Prof. dr hab. Marek CETWIŃSKI,

  „Parentibus non valde nobilibus”: „Księga henrykowska” o mechanizmach wyłaniania śląskich elit.

  14.20–14.40

  Prof. dr hab. Sławomir GAWLAS,

  Problem genezy możnowładztwa i prawa rycerskiego w Polsce.

  14.40–15.00

  Prof. dr hab. Adrienne KÖRMENDY,

  Magnateria węgierska w czasach andegaweńskich.

  15.00–15.20

  Dr hab. Wojciech MROZOWICZ, prof. UWr,

  Możnowładcze ekstrawagancje – refleksy w śląskich źródłach narracyjnych.

  15.20–15.40

  Dr Marek STAWSKI,

  Testament Dzierżka jako świadectwo religijności możnowładcy polskiego z XII wieku.

  15.40–16.00
  Przerwa
  16.00–16.20

  Dr hab. Bogusław CZECHOWICZ, prof. UO,

  Barones Silesiae – barones Coronae. O stanie magnackim we władztwie czeskim w dobie króla Macieja I.

  16.20–16.40

  Prof. PhDr. Marie BLÁHOVÁ, DrSc.,

  Česká šlechta ve středověké historiografii.

  16.40–17.00

  Prof. dr hab. Józef CIĄGWA,

  Uherski ród Turzonów w polskiej i słowackiej literaturze naukowej.

  17.00–17.20

  Prof. dr hab. Beata WOJCIECHOWSKA,

  Uroczystości dworskie Jagiellonów w świetle Roczników Jana Długosza.

  17.20–17.50
  Dyskusja
  Szlachta i magnateria w czasach nowożytnych:
  Polska, Śląsk, Europa Środkowa
  9.00–9.20

  Ks. prof. dr hab. Waldemar GRACZYK,

  Biskup płocki Andrzej Noskowski (1492–1567) jako opiekun artystów i scholarów.

  9.20–9.40

  Prof. dr hab. Andrzej RACHUBA,

  Litewscy „królewięta” i problem ich hegemonii w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI–XVIII wiekach.

  9.40–10.00

  Prof. dr hab. Jolanta M. MARSZALSKA,

  „Nie kazał się za to chwalić, nie zapisywał swoich zasług”. Hetman Jan Tarnowski jako mecenas nauki, kultury i przedsiębiorczości.

  10.00–10.20

  Prof. dr hab. Andrzej STROYNOWSKI,

  Od szlacheckiej równości do arystokratycznych tytułów w epoce stanisławowskiej.

  10.20–10.40

  Przerwa

  10.40–11.00

  Dr Grzegorz MADEJ,

  Bielscy Sułkowscy – pomiędzy lojalizmem a duchem rewolucji.

  11.00–11.20

  Dr hab. Dariusz NAWROT, prof. UŚ,

  Rola księcia Friedricha Ferdinanda Anhalt Koethen-Pless w mobilizacji Śląska przeciwko Napoleonowi w 1806/1807 i 1813 roku.

  11.20–11.40

  Doc. JUDr. Miriam LACLAVÍKOVÁ,

  Majetkové vzťahy medzi sľachtickými manželmi v Uhorsku s prihladnutím na inštytut obvenenia.

  11.40–12.00

  Prof. JUDr. Dr.h.c. Peter MOSNÝ, Doc. JUDr. Miriam LACLAVÍKOVÁ, Mgr. Štefan SISKOVIČ PhD.,

  Zánik sľachtických privilégii v Uhorsku a Československu (1848–1918).

  12.00–12.30

  Dyskusja

  12.30–13.20

  Przerwa

  Szlachta i rody arystokratyczne na Górnym Śląsku: od magnatów pieniądza do „czerwonej arystokracji”
  13.20–13.40

  Mgr Romuald KUBICIEL,

  Rola Promnitzów w rozwoju pszczyńskiego państwa stanowego.

  13.40–14.00

  Dr hab. Bogumiła BURDA, prof. UZ,

  Akademia Rycerska. Droga edukacyjna arystokracji polskiej przez Śląsk.

  14.00–14.20

  Prof. dr hab. Stefan CIARA,

  Ze Śląska na Pomorze Gdańskie. Małżeństwo Jakuba Wejhera z Anną Elżbietą Schaffgotsch (Ratyzbona 28 X 1636) i jego konsekwencje.

  14.20–14.40

  Ks. bp prof. dr hab. Jan KOPIEC,

  Czy postawa górnośląskiej arystokracji względem Kościoła katolickiego była altruistycznym stanowiskiem?

  14.40–15.00

  Przerwa

  15.00–15.20

  Dr hab. Rafał KOWALCZYK, prof. UŁ,

  Śląscy magnaci pieniądza. Aktywność przemysłowa arystokracji śląskiej w okresie budowy państwowego kompleksu przemysłowego przez Hohenzollernów na Górnym Śląsku.

  15.20–15.40

  Dr Arkadiusz KUZIO-PODRUCKI,

  Rola Donnersmarcków w modernizacji Śląska.

  15.40–16.00

  Mgr. Jiří BRŇOVJÁK, Ph.D.,

  Cizinci v Rakouském Slezsku. Proměny šlechtické společnosti Rakouského Slezska (na příkladu pozemkových vlastníků).

  16.00–16.20

  Dr hab. Zygmunt WOŹNICZKA,

  Rok 1945 – zagłada nie tylko śląskiej arystokracji.

  16.20–16.40

  Przerwa

  16.40–17.00

  Dr Radosław DOMKE, prof. dr hab. Andrzej MAŁKIEWICZ,

  Rodzina Gierków na Górnym Śląsku jako przykład „czerwonej arystokracji” PRL.

  17.00–17.20

  Dr Olga OSEREDCHUK,

  Lwowskie archiwalia rodowe poświęcone arystokracji i jej związkom ze Śląskiem.

  17.20–17.40

  Dr Roman STELMACH,

  Archiwum Książąt Pszczyńskich zachowane w zespole Akta majątku Hochbergów w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

  17.40

  Dyskusja
  Podsumowanie i zakończenie Konferencji.

   


  ZWIŃ ▲


2015


 • 19. Systemy reprezentacji i parlamentaryzm w Europie Środkowej w rozwoju historycznym

  PROGRAM ►

  19–20.11.2015


  9.00 Otwarcie Konferencji
  9.15–9.35 Referat wprowadzający:
  prezes FRDL Jerzy STĘPIEŃ,
  Zasada reprezentacji w polskim systemie władzy publicznej.
  9.15–9.35 Referat wprowadzający:
  prof. dr hab. Ewa CHOJECKA,
  Architektura parlamentarna, jej kształty i treści ideowe.
  9.35–12.00 Dyskusja panelowa na temat:
  „Demokracja dziś – ewolucja czy schyłek. W poszukiwaniu ustroju idealnego”
  Paneliści:

  prof. dr hab. Ewa CHOJECKA,
  prof. dr hab. Tomasz FALĘCKI,
  Zofia KOZŁOWSKA,
  prof. Krzysztof MIKULSKI,
  prof. dr hab. Karol MODZELEWSKI,
  prof. dr hab. Henryk SAMSONOWICZ,
  prezes FRDL Jerzy STĘPIEŃ,
  prof. Szewach WEISS,
  dr Jan OLBRYCHT,
  prof. dr hab. Jerzy WYROZUMSKI.
  12.00 Przerwa
    I. U KOLEBKI PARLAMENTARYZMU: ŚREDNIOWIECZE – CZASY NOWOŻYTNE
  13.15–13.30 Prof. PhDr. Marie BLÁHOVÁ, DrSc.,
  Politická reprezentace raně přemyslovských Čech.
  13.30–13.45 mgr Piotr OKNIŃSKI,
  Narodziny samorządu komunalnego w Krakowie w drugiej połowie XIII i początku XIV w.
  13.45–14.00 prof. dr hab. Anna POBÓG-LENARTOWICZ,
  Klasztorna szkoła demokracji. Wybory opatów w śląskich klasztorach kanoników regularnych w średniowieczu.
  14.00–14.15 dr Marek STAWSKI,
  Kapituła zakonna jako przejaw idei parlamentarnej na przykładzie klasztorów kanonikatu regularnego ze szczególnym uwzględnieniem Śląska.
  14.15 Przerwa
  14.35–14.50 Prof. PhDr. Ivan HLAVÁČEK, CSc.,
  Česká královská města jako důležitý článek v státní prezentaci a reprezentaci pozdního středověku.
  14.50–15.05 Doc. PhDr. Petr HLAVÁČEK, Ph.D.,
  Katolicko-utrakvisticka interakce na českých zemských snemech před rokem 1500.
  15.05–15.20 prof. dr hab. Marian Józef PTAK,
  Parlamentaryzm stanowy na Śląsku.
  15.20–15.35 dr Marta HATALSKA-RYGOROWICZ,
  Opolsko-raciborskie zgromadzenie stanowe (od połowy XVI w. do lat 40. XVIII w.).
  15.35–15.50 ks. bp prof. dr hab. Jan KOPIEC,
  Udział nuncjuszy papieskich w posiedzeniach polskiego sejmu.
  15.50 Dyskusja
  16.25 Przerwa
  16.45–17.00 ks. prof. dr hab. Waldemar GRACZYK,
  Sejmiki mazowieckie wobec spraw Rzeczypospolitej w latach 20. i 30. XVII wieku.
  17.00–17.15 mgr Marta JAWORSKA,
  Duma bojarska w państwie moskiewskim XVII w.
  17.15–17.30 dr hab. prof. UAM Michał ZWIERZYKOWSKI,
  Między majestatem a wolnością. Specyfika uczestnictwa w systemie parlamentarnym Rzeczypospolitej szlacheckiej w dobie rządów sejmikowych.
  17.30–17.45 dr hab. Dariusz ROLNIK
  Idea reprezentacji stanowej w Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich (1764–1795).
  17.45–18.00 dr hab. Małgorzata KONOPNICKA
  System reprezentacji stanu szlacheckiego w Królestwie Pruskim w XVIII wieku.
  18.00 Dyskusja

  ZWIŃ ▲


2014


 • 18. Postęp i zacofanie w kulturze Europy Środkowej

  PROGRAM ►

  13. 11. 2014


  9.15 Otwarcie Konferencji
  9.30–9.55 prof. dr hab. Ewa CHOJECKA,
  Współczesne problemy historycznej pamięci — regionalizm i polskie myślenie o Europie.
  9.55–12.00 Dyskusja panelowa: Regionalizm — kosmopolityzm — patriotyzm?
  prof. Wiesław BANYŚ,
  prof. Ewa CHOJECKA,
  prof. Marian DYGO,
  prof. Tomasz FALĘCKI,
  prof. Tadeusz GADACZ,
  prof. Krzysztof KŁOSIŃSKI,
  prof. Marcin KRÓL,
  prof. Karol MODZELEWSKI,
  prof. Henryk SAMSONOWICZ,
  prof. Jerzy WYROZUMSKI.
  Moderator: red. Maciej SZCZAWIŃSKI
  12.00 Przerwa
    KRAJ — LUDZIE — MIEJSCA
  14.00–14.20 prof. dr hab. Marek CETWIŃSKI, Zmienność, naprawa czy postęp?
  Średniowieczni Ślązacy o historii i upływającym czasie.
  14.20–14.40 prof. dr hab. Bogusław CZECHOWICZ,
  Postęp i zacofanie w reformach Macieja I jako króla czeskiego, czyli o korwinowskiej modernizacji władzy nieco inaczej.
  14.40–15.00 ks. prof. dr hab. Waldemar GRACZYK,
  Rozbudowa struktury administracji terytorialnej w diecezji płockiej w połowie XV w. jako przejaw usprawnienia aktywności duszpasterskiej lokalnego Kościoła.
  15.00–15.20 prof. dr hab. Jolanta MARSZALSKA,
  Rozwój zainteresowań naukowych środowiska katedralnego płockiego w świetle zasobu XV-wiecznej książki.
  15.20 Przerwa
  15.40–16.00 dr Jan PACHOLSKI,
  Zacofana Austria — postępowe Prusy. »Wojna niemiecka« 1866 roku w świetle korespondencji z epoki.
  16.00–16.20 prof. dr hab. Piotr FRANASZEK,
  Galicyjska „kultura kraju” na przełomie XIX i XX w. — postęp czy zacofanie?
  16.20–16.40 PhDr. Marek ĎURČANSKÝ, Ph.D.,
  Metamorfozy idei postępu w czeskim ruchu studenckim końca XIX i pierwszej połowy XX w.
  16.40–17.00 dr Olga OSEREDCZUK,
  Kultura Lwowa w latach 1939–1941. Postęp czy regres?
  17.00 Przerwa
  17.20–17.40 prof. dr hab. Grzegorz MIERNIK,
  Chłopi i rolnicy w Polsce Ludowej: postępowość i zacofanie grupy społecznej
  (wizja ideologiczna i realia).
  17.40–18.00 prof. dr hab. Marek WICHROWSKI,
  Działania eutanatyczne w kontekście teorii postępu.
  18.00 Dyskusja

  14. 11. 2014


    MEDIA
  9.00–9.20 prof. PhDr. Marie BLÁHOVÁ, DrSc.,
  Vliv pisemne kultury na rozvoj stàtu v přemyslovských Čechàch.
  9.20–9.40 prof. PhDr. Ivan HLAVÁČEK, CSc.,
  Rozvoj diplomatických forem a kancelářských zařízení ve středověkých Čechách.
  9.40–10.00 prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK,
  Tradycja i nowe zjawiska w „Kronice Zbrasławskiej”.
  10.00–10.20 dr Waldemar HANASZ,
  Postęp i zacofanie w myśli Łukasza Górnickiego.
  10.20 Przerwa
  10.40–11.00 dr Agata BRYŁKA,
  Przejawy postępowej myśli na łamach śląskich, nowożytnych druków kalendarzowych.
  11.00–11.20 mgr Maria DUTKOWSKA,
  Postęp w edytorstwie źródeł historycznych na ziemiach polskich
  w drugiej połowie XIX na przykładzie Galicji.
  11.20–11.40 prof. dr hab. Stefan Jerzy CIARA,
  Postęp w archiwistyce polskiej na przełomie XIX i XX w.
  11.40–12.00 dr hab. Maciej WOJTYŃSKI,
  Postęp w mediach elektronicznych. Wkład kadry technicznej Górnego Śląska i Zagłębia do rozwoju polskiej telewizji.
  12.00–13.00 Dyskusja
  13.00–14.00 Przerwa
    IDEE
  14.00–14.20 prof. dr hab. Beata WOJCIECHOWSKA,
  Średniowieczne ustawodawstwo synodalne w Polsce wobec norm Kościoła powszechnego — postęp czy zacofanie?
  14.20–14.40 prof. dr hab. Wojciech FAŁKOWSKI,
  Rozwój myśli państwowej, parlamentaryzmu i podmiotowości w późnym średniowieczu w Czechach, Polsce i na Węgrzech.
  14.40–15.00 dr Jacek KUREK, mgr Anna PIONTEK,
  Postęp czyli rozwój? O pięknej epoce pewnego przełomu. Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Europie Środkowej na przełomie XIX i XX w.
  15.00–15.20 prof. dr hab. Zygmunt WOŹNICZKA,
  Górny Śląsk — kraina postępu i nowoczesności w propagandzie w okresie PRL-u.
  15.20 Przerwa
  15.40–16.00 dr Krzysztof MAZUR,
  Polityka i antypolityka, czyli o pomieszaniu kategorii politycznych z dyskursem moralnym.
  16.00–16.20 mgr Tomasz LEWANDOWSKI,
  Pozycja i rola praw kulturalnych we współczesnych systemach ochrony praw człowieka.
  16.20–16.40 mgr Małgorzata ZUBER,
  Kategorie postępu i zacofania w aspekcie wirtualizacji i dekompozycji rzeczywistości.
  16.40–17.00 dr Mieczysław JUDA,
  Kultura, czymże jest?
  17.20–17.40 Dyskusja
  Podsumowanie i zakończenie Konferencji.

  ZWIŃ ▲


2013


 • 17. Wolność i jej ograniczenia w kulturze Europy Środkowej

  PROGRAM ►


  14. 11. 2013


  9.15 Otwarcie Konferencji
  9.30-9.45 prof. Marcin KRÓL
  Różne formy pojmowania idei wolności.
  9.45-10.00 prof. Szewach WEISS
  Czy prawo międzynarodowe ogranicza wolność?
  10.00-12.00 Dyskusja panelowa na temat:
  Problemy wolności we współczesnym świecie.

  Udział wezmą:
  prof. Ewa CHOJECKA,
  prof. Tomasz FALĘCKI,
  prof. Szewach WEISS,
  prof. Roman WIERUSZEWSKI,
  prof. dr hab. n. med. Jan DUŁAWA,
  dr hab. prof. UŚ Krystyna DOKTOROWICZ,
  Marek CZYŻ.
  12.00 Pokaz filmu „Alija przez most do kraju przodków” w reżyserii Wojciecha Królikowskiego
    Semantyka wolności
  14.00–14.25 prof. dr hab. Marek CETWIŃSKI
  Średniowiecznych Ślązaków pojmowanie wolności.
  14.25–14.50 prof. dr hab. Beata WOJCIECHOWSKA
  Kategoria wolności w wybranych komentarzach uczonych krakowskich późnego średniowiecza.
  14.50–15.15 dr Marek STAWSKI
  Wolność a hagiografia. Święty wobec jej ograniczenia
  15.15–15.40 prof. dr hab. Bogusław CZECHOWICZ
  Między ciężarem wolności a eschatologicznym strachem. Z rozważań nad Melancolia I Albrechta Dürera.
  15.40–16.00 Przerwa
  16.00–16.25 prof. PhDr. Marie BLÁHOVÁ, DrSc.
  Počátky státu a osobní svoboda v dílech českých středověkých kronikářů.
  16.25–16.50 prof. dr hab. Alicja KULECKA
  Przestrzenie wolności i niewoli w twórczości i działalności Henryka Rzewuskiego.
    Wolność twórcza
  16.50–17.15 dr Waldemar HANASZ
  Granice wolności słowa: kiedy fałsz powinien być wolny.
  17.15–17.40 dr Jan PACHOLSKI
  Wolny jak poeta? – Prawda to czy mit? Próba odpowiedzi na pytanie na przykładzie biografii kilku poetów śląskich.
  17.40–18.05 prof. Zbigniew BAJEK
  Kiedy pytać o wolność? Refleksje autora projektów "Wymiary Wolności", "Labirynt Wolności", "Horyzont Wolności".
  18.05 Dyskusja

  15. 11. 2013


  9.00–9.25 prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK
  Kilka uwag o wolności twórczej pisarzy w średniowieczu.
  9.25–9.50 prof. PhDr. Ivan HLAVÁČEK, CSc.
  Co sesmělo a nesmělo, co semohlo i nemohlo (Univerzita a divadlo v českémpozdnímstředověku.
  9.50–10.15 dr Rūta ČAPAITĖ
  Wolność i jej ograniczenia w świetle koegzystencji kursywy gotyckiej i humanistycznej w kancelariach Wielkiego Księcia Litewskiego i dostojników litewskich w ostatniej ćwierci XV i na początku XVI wieku.
  10.15–10.40 prof. dr hab. Jolanta M. MARSZALSKA
  "Wolność ograniczona" czyli krótki zarys cenzury wobec oficyn ariańskich w Rzeczypospolitej w XVI i pierwszej połowie XVII wieku.
  10.40–11.00 Przerwa
    Wolność w życiu społecznym
  11.00–11.25 ks. dr Henryk OLSZAR
  Pielgrzymowanie do Piekar w okresie odzyskiwania niepodległości.
  11.25–11.50 prof. dr hab. Sławomir GAWLAS
  Od wolności osadniczych do wolności szlacheckich.
  11.50–12.15 prof. dr hab. Urszula SOWINA
  Wolność i jej ograniczenia w przestrzeni miasta przełomu średniowiecza i nowożytności.
  12.15-12.40 ks. prof. dr hab. Waldemar GRACZYK
  Działalność Trybunału inkwizycyjnego na Mazowszu Północnym i Ziemi Dobrzyńskiej w połowie XV wieku.
  12.40 Dyskusja
  Przerwa
  14.00–14.25 prof. dr hab. Bogdan ROK
  Kościół katolicki wobec innowierców w Wielkim Księstwie Litewskim w XVIII w.
  14.25–14.50 dr Olga OSEREDCZUK
  Stanisław Kulczyński, rektor Uniwersytetów Lwowskiego i Wrocławskiego w walce o wolność studiowania. Problem studentów żydowskich i ukraińskich na Uniwersytecie Jana Kazimierza w latach trzydziestych XX w.
  14.50-15.15 prof. dr hab. Stefan CIARA
  Arcybiskup ormiańsko-katolicki Józef Teodorowicz, lwowski bojownik o wolność dla Śląska. Z okazji 75 rocznicy śmierci.
  15.15–15.40 dr Andrzej BIERNAT
  Udostępniać i chronić. Dylematy archiwisty wobec oczekiwań użytkowników dotyczących dostępu do archiwaliów.
  15.40–16.00 Przerwa
  16.00-16.25 prof. dr hab. Zygmunt WOŹNICZKA
  Polskie państwo na wychodźstwie – największa enklawa wolności wśród narodów Europy Środkowej po 1945.
  16.25–16.50 dr Jacek KUREK
  Wolność z nami… czechosłowacka i polska scena rockowa w służbie wolności w latach 70. XX. wieku.
  16.50–17.15 ks. dr Marek TRUSZCZYŃSKI
  Wolność wyznania w PRL w dziedzinie katechizacji dzieci i młodzieży. Porównanie regionu przemysłowego (diecezja katowicka) i wiejskiego (diecezja łomżyńska).
  17.15–17.40 dr hab. Grzegorz MIERNIK
  Deficyt wolności gospodarowania i jego skutki: przykład Polski Ludowej.
  17.40 Dyskusja.
  Podsumowanie i zakończenie Konferencji.

  ZWIŃ ▲


2012


 • 16. Zdrowie i choroba. Wpływ jakości życia na kulturę w Europie Środkowej

  PROGRAM ►


  15 XI 2012


  9.15 Otwarcie Konferencji
  9.15-9.40 Zagadnienie chorób w niektórych średniowiecznych rękopisach związanych ze Śląskiem.
  prof. dr hab. Jan DRABINA
  9.40-11.30 Dyskusja panelowa na temat „Ból i cierpienie, radość i nadzieja – rola medycyny na przestrzeni dziejów”
  prof. Ewa CHOJECKA
  dr Leszek JODLIŃSKI
  prof. Henryka LANGAUER-LEWOWICKA
  Grzegorz OPALA
  prof. Marian OSLISLO, prof. Jacek PURCHLA
  prof. Henryk SAMSONOWICZ
  prof. Dorota SIMONIDES
  11.30-12.30 Projekcja filmu Haliny SZYMURY – „Profesor od serca – Zbigniew Religa”
  12.30 Przerwa
    Postrzeganie chorób na przestrzeni wieków
  13.30–13.50 Kronikářské zprávy o nemocech panovníků v středověku.
  prof. PhDr. Marie BLÁHOVÁ, DrSc.
  13.50–14.10 Choroby w listach Witolda i jego korespondentów.
  dr Rūta ČAPAITÉ
  14.10–14.30 Komes Wojsław i inni: rany, choroby i lekarze w polskich kronikach średniowiecznych.
  prof. dr hab. Marek CETWIŃSKI
  14.30–14.50 Chorzy mieszczanie toruńscy w XVII wieku – świadectwa lekarzy, świadectwa pacjentów.
  dr Katarzyna PĘKACKA-FALKOWSKA
  14.50–15.05 Przerwa
  15.05–15.25 „W Koziorożcu, krew puszczać źle, purgacia brać", czyli rzecz o zabiegach medycznych, które należy czynić. Obraz profilaktyki zdrowotnej w świetle śląskich wydawnictw kalendarzowych do połowy XVIII wieku.
  dr Agata BRYŁKA
  15.25–15.45 Pińczów w czasach pomorów (1650–1665, 1695–1715).
  prof. dr hab. Waldemar KOWALSKI, mgr Olga DOMIŃSKA
  15.45–16.05 Indie – Rosja – Polska – Prusy. Epidemia cholery z 1831/2 jako wydarzenie międzynarodowe.
  dr Martin FABER
  16.05–16.25 Choroby zakaźne na Ukrainie Zachodniej w minionym stuleciu i ich konsekwencje.
  dr Igor KOPYLUK
  16.25–16.40 Przerwa
    Dzieje medycyny i zapobieganie chorobom
  16.40–17.00 Poród i troska o małe dziecko w Polsce średniowiecznej.
  prof. dr hab. Beata WOJCIECHOWSKA
  17.00–17.20 Lwowskie korzenie Śląskiej Akademii Lekarskiej.
  prof. dr hab. Stefan CIARA
  17.20–17.40 Medyków śląskich XVII wieku troska o zdrowie mieszkańców. Zarządzenia starosty generalnego kardynała Fryderyka von Hessen z 1680 roku.
  ks. prof. dr hab. Kazimierz DOLA
  17.40–18.00 Stosunek do choroby i higieny w żydowskim ośrodku na ziemiach białoruskich na podstawie pamiętników z końca XVIII – początku XIX wieku.
  prof. dr hab. Stepan ZAKHARKEVICH
  18.00 Dyskusja

  16 XI 2012


  9.00–9.20 Čeští lékaři a jejich nelékařské horizonty v 19. a 20. století.
  prof. PhDr. Ivan HLAVÁČEK, CSc.
  9.20–9.40 Publiczna ochrona zdrowia w Galicji w dobie autonomii.
  prof. dr hab. Piotr FRANASZEK
  9.40–10.00 Kultura uzdrowiskowa w Polsce w latach 1918-2012. Społeczno-kulturowe uwarunkowania zmiany jej modelu.
  prof. dr hab. Bożena PŁONKA-SYROKA
  10.00–10.20 Dawna kartografia w służbie medycyny na obszarze Korony Królestwa Czech (ze szczególnym uwzględnieniem Śląska).
  prof. dr hab. Bogusław CZECHOWICZ
  10.20–10.35 Przerwa
  10.35–10.50 Maria Skłodowska Curie – znaczenie jej odkryć dla zdrowia ludzkości. (komunikat)
  prof. dr hab. Rajmund MICHALSKI
  10.50–11.10 Troska o zdrowie w świetle zachowanych zespołów starych druków medycznych, wybranych księgozbiorów zakonnych w Polsce.
  prof. dr hab. Jolanta M. MARSZALSKA
  11.10–11.30 Zdrowie i choroba w korespondencji XVII-wiecznych uczonych: jezuity Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i biskupa Stanisława Łubieńskiego.
  ks. prof. dr hab. Waldemar GRACZYK
  11.30–11.50 Formy zinstytucjonalizowanej opieki nad chorymi w okresie wczesno nowożytnym. Szpitale na północnym Śląsku do XIX w.
  dr Tomasz KAŁUSKI
  11.50–12.30 Dyskusja
  12.30–13.30 Przerwa
  13.30–13.50 Nefrologia lwowska i wrocławska w XX w.
  prof. dr hab. Wanda WOJTKIEWICZ-ROK
  13.50–14.10 Medycyna średniowieczna na Śląsku w obrazie powojennej historiografii.
  prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK
    Varia
  14.10–14.30 Osiemnastowieczne kalendarze medyków krakowskich i zamojskich.
  prof. dr hab. Bogdan Jerzy ROK
  14.30–14.50 Zdrowie i choroba w kulturze robotniczej XIX wieku. Spojrzenie krytyków górnośląskiej codzienności.
  prof. dr hab. Krystyna Konstancja KOSSAKOWSKA-JAROSZ
  14.50–15.05 Przerwa
  15.05–15.25 „Trupy leżą kupami”. Echa górniczych katastrof na Górnym Śląsku w prasie galicyjskiej przełomu XIX i XX wieku.
  dr Jacek KUREK
  15.25–15.45 Pobyty w uzdrowiskach w literaturze – w poszukiwaniu śląskiej „Czarodziejskiej góry”.
  dr Jan PACHOLSKI
  15.45–16.05 Problemy zdrowotne więźniów obozów pracy przymusowej na Górnym Śląsku po 1945 roku.
  prof. dr hab. Zygmunt WOŹNICZKA
  16.05–16.25 Wokół ustawy aborcyjnej z 1956. (komunikat)
  prof. dr hab. Grzegorz MIERNIK
  16.20–16.35 Kalectwo i choroba u Maxa Hermanna – Neiße jako aspekt duchowości poety. (komunikat)
  dr Beata GIBLAK
  16.35–16.55 Studenci z Górnego Śląska na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Wrocławskiego (do 1945 roku).
  dr Roman STELMACH
  16.55-17.30 Dyskusja
  17.30 Podsumowanie i zakończenie Konferencji.

  ZWIŃ ▲


2011


 • 15. Podróże i migracje w Europie Środkowej

  PROGRAM ►


  17 XI 2011


  9.00 Powitanie
  9.05 Wystąpienie gospodarzy i zaproszonych gości
  9.15 „Śląsk na tle migracji europejskich drugiej połowy XX w.”
  prof. dr hab. Dariusz STOLA
  9.40–11.30 Dyskusja panelowa na temat „Śląsk – początek i meta wędrówek."
  prof. dr hab. Ewa CHOJECKA
  prof. dr hab. Jacek PURCHLA
  prof. dr hab. Dariusz STOLA
  prof. dr hab. Zygmunt WOŹNICZKA
  prof. Marian OSLISLO
  Ks. infułat Stanisław ŚWIERCZYŃSKI
  Prowadzenie – Maciej SZCZAWIŃSKI
  11.40 Prezentacja filmu w reżyserii Dagmary Drzazgi -
  „Panna Maria – potomkowie i pionierzy.”
  12.30 Przerwa
    „Migracje chciane i wymuszone”
  13.45–14.10 „Średniowieczne migracje w Polsce i na Śląsku: problemy i zjawiska.”
  prof. dr hab. Sławomir GAWLAS
  14.10–14.35 „Kierunki działalności przesiedleńców ze Śląska w Wielkim Księstwie Litewskim w późnym średniowieczu.”
  dr Rūta ČAPAITÉ
  14.35–15.00 „Irská a skotská šlechta na Moravĕ a ve Slezsku v 17. – 19. století.”
  prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., mgr. Jiří BRŇOVJÁK, Ph.D.
  15.00–15.25 „Migracje ludności pogranicza Śląska i Wielkopolski w I połowie XVII w.”
  prof. dr hab. Jolanta M. MARSZALSKA
  15.25–15.50 „Stale w drodze. O migracjach Żydów i Cyganów w okresie nowożytnym na przykładzie Śląska Cieszyńskiego.”
  prof. dr hab. Janusz SPYRA
  15.50–16.10 Przerwa
  16.10–16.35 „Kolonizacja niemiecka w Ziemi Zakroczymskiej na przełomie XVIII i XIX w.”
  Ks. prof. dr hab. Waldemar GRACZYK
  16.35–17.00 „Psychospołeczne uwarunkowania procesu zmiany językowej na przykładzie Górnego Śląska, Wielkopolski i Wołynia w okresie międzywojennym.”
  prof. dr hab. Tomasz FALĘCKI
  17.00–17.25 „Deportacje mieszkańców Górnego Śląska do sowieckich łagrów wiosną 1945 r.”
  prof. dr hab. Zygmunt WOŹNICZKA
  17.25–17.50 „Repatriacje z polskich Kresów Wschodnich 1944-1946 w pamiętnikach i wspomnieniach kobiet.”
  prof. dr hab. Teresa KULAK
  17.50–18.15 „Wpływ konferencji poczdamskiej na migrację ludności z tzw. Ziem Odzyskanych."
  dr Kazimierz MIROSZEWSKI
  18.15 Dyskusja

  18 XI 2011


    „Podróże w Europie — cele, kierunki, organizacja”
  9.00-9.25 „Podróże w czasie i przestrzeni na kartach popularnych kronik świata w późnym średniowieczu.”
  prof. dr hab. Jacek SOSZYŃSKI
  9.25–9.50 „Itineraria władców czeskich w świetle kroniki Kosmasa.”
  prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK
  9.50–10.15 „Benedykta Polaka podróż z Wrocławia na dwór Wielkiego Chana."
  prof. dr hab. Marek CETWIŃSKI
  10.15-10.40 „Przestrzeń i jej waloryzacja w średniowiecznych dokumentach z terenu Śląska.”
  dr hab. Beata WOJCIECHOWSKA
  10.40-11.00 Przerwa
  11.00–11.25 „Mobilia svĕdků v listinách Karla IV.”
  prof. PhDr. Ivan HLAVÁČEK, CSc.
  11.25–11.50 „Návštĕva Karla IV. v Avignonu. Organizační zajištĕní panovnické návštĕvy ve 14. století.”
  prof. PhDr. Marie BLÁHOVÁ, DrSc.
  11.50–12.15 „Warunki podróżowania w Rzeczpospolitej w III ćwierci XVII wieku w świetle diariuszy Bazylego Rudomicza, rektora Akademii Zamojskiej.”
  prof. dr hab. Ryszard SZCZYGIEŁ
  12.15–13.00 Dyskusja
  13.00–14.00 Przerwa
  14.00–14.25 „Konfederacja barska na emigracji w Europie Zachodniej w świetle pamiętników polskich arystokratek.”
  prof. dr hab. Bogdan ROK
  14.25–14.50 „Kilka refleksji o podróżach pisarzy niemieckojęzycznych po Śląsku – Goethe, Fontane, Roth i inni.”
  dr Jan PACHOLSKI
  14.50–15.15 „Karkonosze- magiczne centrum turystyczne i jego rozwój w XIX i XX wieku w świetle źródeł archiwalnych.”
  dr Roman STELMACH
  15.15–15.35 Przerwa
  15.35-16.00 „Zdvořilost jak u úřadníků, a to tež u občanstva, jest v vĕtší jak v Čechách. Mieszczanina ze wschodnioczeskiej Dobruški czterodniowa wycieczka na Śląsk w maju 1892 r.”
  dr hab. Bogusław CZECHOWICZ
  16.00-16.25 „Pielgrzymowanie ze Śląska do Rzymu w 1895 r.”
  Ks. bp prof. dr hab. Jan KOPIEC
  16.25-16.50 „Z Katowic do Lwowa, ze Lwowa do Tyńca. Wędrówki archiwów i archiwaliów w latach 1939-1945.”
  prof. dr hab. Stefan CIARA

  ZWIŃ ▲


2010


 • 14. Realia życia codziennego w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska

  PROGRAM ►


  18. 11. 2010


  9.00 Otwarcie konferencji.
  9.15–9.40 Referat:
  prof. dr hab. Henryk Samsonowicz - Wydział Nauk Społecznych PAN, Warszawa
  „Śląsk na mapie realiów europejskich”
  9.40–11.30 Dyskusja panelowa na temat Życie codzienne na Śląsku, a tworzenie elit
  z udziałem:

  prof. Henryk Samsonowicz - Wydział Nauk Społecznych PAN, Warszawa,
  prof. dra hab. Karola Musioła - rektora Uniwersytetu Jagiellońskego w Krakowie,
  prof. Marian Oslislo - rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
  prof.dr hab.n.med. Marian Zembala - dyrektor Śląskiego Centum Chorób Serca w Zabrzu,
  prof. dra hab. Sławomira Gawlasa - Uniwersytet Warszawski,
  prof. dra hab. Zygmunta Woźniczki - Uniwersytet Śląski,
  red. Dariusza Kortko - redaktor wydania katowickiego Gazety Wyborczej.
  11.30–12.00 Prezentacja specyfiki regionalnej Wilamowic w wykonaniu
  Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca
  z Wilamowic
    Czasy średniowiecza
  14.00–14.20 prof. Marek Cetwiński - Akademia im.Jana Długosza w Częstochowie
  „Najstarszy zwód prawa polskiego” źródłem poznania realiów codzienności”.
  14.20–14.40 dr Wojciech Mrozowicz - Uniwersytet Wrocławski
  „Trzewiki pod pachą. Śląskie utwory hagiograficzne jako źródła do dziejów”.
  14.40–15.00 Doc. MgA. Bogusław Czechowicz, Dr. - Uniwersytet w Hradcu Králové (Czechy)
  ”Codzienność uświęcona. Uwagi o sakrotopografii miast Korony Czeskiej w XV-XVI wieku (ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia)”.
  15.00–15.20 dr Monika Saczyńska - Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
  „Sznury modlitewne. Z dziejów praktyk dewocyjnych na ziemiach polskich w późnym średniowieczu”.
  15.20–15.40 Przerwa
  15.40–16.00 PhDr. Mlada Holá, Ph.dr - Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy)
  „Každodenní život ve Vratislavi raného novověku ve světle letopisů Mikuláše Pola”.
  16.00–16.20 prof. Krzysztof Ożóg - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  „Rytm codziennego życia mistrzów krakowskiego uniwersytetu w XV i na początku XVI wieku.”
  16.20–16.40 dr Piotr Kardyś - Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
  „Z dziejów pewnego rękopisu. Przyczynek do związków intelektualnych Śląska z Małopolską w XIV-XV wieku”.
  16.40–17.00 prof. PhDr. Ivan Hlavaček, CSc. - Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy)
  „Účetní materiál jako klíč ke středověké každodenností”.
  17.00–17.20 Przerwa
  17.20–17.40 dr hab.Beata Wojciechowska - Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego, Kielce
  17.40–18.00 Prof.PhDr. Marie Bláhová DrSc. - Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy)
  „Vnímáni času ve vrcholném středovĕku”.
  18.00 Dyskusja

  19. 11. 2010


  9.00- 9.20 dr Petr Kozák - Zemsky archiv w Opavie(Czechy)
  „Kniže na cestách: Sonda do života dvora hlohovského a opavského vládce Zikmunda Jagellonského”.
  9.20–9.40 dr Ewa Wółkiewicz - Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
  „Koszty utrzymania gospodarstwa zamkowego w połowie XV w. w świetle rachunków zamku biskupiego w Jelczu”.
  9.40–10.00 prof. Mateusz Goliński - Uniwersytet Wrocławski
  „Ustępy i odprowadzanie ścieków w świetle najstarszych wrocławskich ksiąg ławniczych”.
    Czasy nowożytne
  10.00-10.20 dr Olga Przybyłowicz - Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa
  „Rachunki klasztorne jako źródło do poznania realiów życia klasztornego na początku XVII w. (najstarsza zachowana księga percepta i expensa klarysek ze Starego Sącza)”.
  10.20-10.40 Ks. prof. dr hab. Kazimierz Dola - Uniwersytet Opolski
  „Życie codzienne proboszcza na Górnym Śląsku w trzeciej ćwierci XVII wieku”.
  10.40–11.00 dr Anna Markiewicz - Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
  „Wokół przygotowań do peregrynacji. Instrukcja Stanisława Wincentego Jabłonowskiego dla starosty buskiego Józefa Aleksandra Jabłonowskiego z 1728 r.”.
  11.00–12.00 Dyskusja
  12.00–13.30 Przerwa
    Czasy nowsze i najnowsze
  13.30–13.50 dr Jan Pacholski - Uniwersytet Wrocławski
  „Życie codzienne mieszkańców Karkonoszy oraz turystów w powieściach Theodora Fontane i Paula Kellera”.
  13.50–14.10 prof. dr hab. Teresa Kulak - Uniwersytet Wrocławski
  „Kobiece trudności codziennego życia we Wrocławiu w czasie I wojny światowej”.
  14.10–14.30 dr Grzegorz Bębnik - Instytut Pamięci Narodowej, Katowice
  „Ludność województwa śląskiego w ostatnich miesiącach przed wybuchem II wojny światowej”.
  14.30–14.50 mgr Bogusław Tracz - Instytut Pamięci Narodowej, Katowice
  „Życie codzienne mieszkańców aglomeracji górnośląskiej w warunkach kryzysu gospodarczego lat 80. XX wieku”.
  14.50–15.10 Przerwa
  15.30 - 15.50 prof. Wojciech Iwańczak - Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
  „Życie codzienne w powojennych syntezach dziejów Śląska”
  15.50 - 16.10 dr Sebastian Ligarski - Instytut Pamięci Narodowej, Szczecin
  „Proza życia. Życie codzienne na Śląsku przez pryzmat ogłoszeń w latach 1945-1949.”
  16.10–16.30 dr Zdzisław Jedynak - Archiwum Państwowe, Katowice
  „Życie codzienne w Zabrzu (w realiach wsi i osady przemysłowej) od połowy XVIII wieku do 1922 roku”.
  16.30–16.50 Przerwa
  16.50–17.10 Doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. - Uniwerytet Śląski w Opavie (Czechy)
  „Narodní a regionální specifika v materiální kultuře rakouského Slezska”.
  17.10–17.30 dr Arkadiusz Markowski - Uniwersytet Ostravski ( Czechy)
  „Havířov, Žiar nad Hronom, Tychy - pierwsze lata budowy trzech miast socjalistycznych oczami mieszkańców”.
  17.30–17.50 dr inż. Jarosław Konieczny, mgr Łukasz Kondziołka - Politechnika Śląska
  „Wpływ poziomu technicznego na warunki pracy wytwórców i odbiorców, na przykładzie wytwarzania gwoździ”.

  ZWIŃ ▲


2009


 • 13. Ślązacy w oczach własnych i obcych

  PROGRAM ►


  12. 11. 2009


  9.15 Otwarcie konferencji.
  9.40–10.00 Prof. dr hab. Dorota Simonides
  XIX-wieczni Ślązacy w oczach nieśląskich badaczy kultury.
  10.00–10.20 Prof. dr hab. Wojciech Tygielski
  Śląsk na trasach nowożytnych peregrynantów.
  10.20–12.00 Dyskusja panelowa z udziałem:
  Marii Pańczyk-Pozdziej - Senatora Senatu RP
  Ludwiga Neudorfera - Konsula Republiki Niemieckiej w Opolu,
  prof. dra hab. Edwarda Potkowskiego,
  dra Józefa Musioła,
  prof. dr hab. Doroty Simonides,
  Jana Matuszyńskiego,
  Piotra Kupichy.
  Prowadzenie:
  red. Maciej Szczawiński
    Czasy średniowiecza
  14.00–14.20 Prof. dr hab. Sławomir Gawlas
  Ślązacy w oczach własnych i cudzych: Uwagi o tożsamości w badaniach historycznych.
  14.20–14.40 Prof. dr hab. Marek Cetwiński
  Ślązacy w kronikach polskich.
  14.40–15.00 Dr hab. Przemysław Wiszewski
  „Przybysze, modernizatorzy, obcy… wiersze lubiąskie, czyli spojrzenie na Śląsk oczyma mnichów z Pforty i ich następców.
  15.00–15.20 Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.
  Slezsko-české knižní vztahy v době lucemburské.
  15.20–15.35 Przerwa
  15.35–15.55 Dr Bogusław Czechowicz
  Zgiełk źródeł. Ślązacy w „publicystyce politycznej” doby pohusyckiej.
  15.55–16.15 Prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc
  Genealogie knižat lehnických, aneb jak videla lehnická knižáta sama sebe na koncí 15. století.
  16.15–16.35 Mgr Wojciech Nowacki
  Piastowski Śląsk wobec opawskich Przemyślidów.
  16.35–16.55 Dr Anna Kowalska – Pietrzak
  Ślązacy w oczach piętnastowiecznych oficjałów gnieźnieńskich.
  16.55–17.10 Przerwa
    Czasy nowożytne
  17.10- 17.30 Prof. dr hab. Jolanta M. Marszalska
  Księżne śląskie na Mazowszu. Ich odbiór i znaczenie w miejscowym społeczeństwie do połowy XVI wieku.
  17.30–17.50 Dr Mariusz Smoliński
  Działalność artystów włoskich na Śląsku w XVI i XVII wieku – europejskość i lokalne uwarunkowania.
  17.50–18.10 Ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk
  Obraz Ślązaka i Ślązaków w dziele historycznym De rebus Silesiacis discursus, biskupa płockiego S. Łubieńskiego.
  18.10–18.30 Dr Radosław Lolo
  Ślązacy oczach szlachty polskiej w dobie wojny trzydziestoletniej.
  18.30 Dyskusja

  13. 11. 2009


  9.00- 9.20 Dr Zdzisław Jedynak
  Poczucie śląskiej odrębności regionalnej w świetle dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Katowicach.
  9.20–9.40 Dr Tobias Weger
  Śląsk i Ślązacy w oczach niemieckiej publicystyki oświecenia na przełomie XVII i XVIII wieku.
  9.40–10.00 Dr Lucyna Harc
  Portret Ślązaków własnym i obcym piórem skreślony w drugiej połowie XVIII i początkach XIX wieku.
  10.00–10.20 Ks. bp prof. dr hab. Jan Kopiec
  Obraz krainy śląskiej w listach Johna Quincy Adamsa z roku 1800.
  10.20–10.35 Przerwa
    Wiek XIX
  10.35–10.55 Dr Piotr Boroń
  Jerzy Samuel Bandkie a Śląsk i Ślązacy.
  10.55–11.15 Prof. dr hab. Krzysztof Biliński
  Ślązacy w świetle rodzimej dziewiętnastowiecznej literatury.
  11.15–11.35 Prof. dr hab. Jan Drabina
  Postrzeganie Górnoślązaków w drugiej połowie XIX wieku.
  11.35–11.55 Dr Jacek Kurek
  „Dlaczego do Krakowa śpieszycie z utęsknieniem?”. Śląsk odkrywany
  w Galicji doby autonomii.
  11.55–12.15 Prof. dr hab. Edward Czapiewski
  Śląsk w poglądach Józefa Ignacego Kraszewskiego.
  12.15 Dyskusja
    Wiek XX
  14.00–14.20 Prof. dr hab. Teresa Kulak
  Czym będziemy bez Górnego Śląska? Górnoślązacy w publicystyce Stanisława Bełzy (1849-1929).
  14.20–14.40 Dr Krzysztof Żarski
  Obraz Ślązaka w niemieckiej literaturze doby Republiki Weimarskiej.
  14.40–15.00 Prof. dr hab. Wojciech Kunicki
  Obraz Ślązaka w niemieckiej literaturze doby narodowego socjalizmu.
  15.00–15.20 Dr Aleksandra Namysło
  Górny Śląsk i Ślązacy w latach 30. i 40. XX wieku we wspomnieniach o relacjach jego żydowskich mieszkańców.
  15.20–15.40 Dr Grzegorz Bębnik
  Reakcje ludności cywilnej województwa śląskiego na wkroczenie wojsk niemieckich we wrześniu 1939 r. – próba analizy.
  15.40–15.55 Przerwa
  15.55–16.15 Mgr Sebastian Rosenbaum
  Górnośląska ludność rodzima w oczach obozu władzy województwa śląskiego/katowickiego 1945-1956.
  16.15–16.35 Prof. dr hab. Zygmunt Woźniczka
  Ślązacy w oczach polskiego podziemia niepodległościowego w czasie i po II wojnie światowej
  16.35–16.55 Doc. Ph Dr. Rudolf Žáček
  Slezská národnost v České republice na přelomu tisíciletí.
  16.55–17.15 Prof. dr hab. Wojciech Iwańczak
  Echa śląskie w badaniach Josefa Macka
  17.15 Dyskusja i zakończenie konferencji

  ZWIŃ ▲


2008


 • 12. Korzenie wielokulturowości Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Górnego

  PROGRAM ►


  program


  ZWIŃ ▲


2007


 • 11. Św. Jacek Odrowąż i dominikanie na Śląsku

  PROGRAM ►


  program


  ZWIŃ ▲


2006


 • 10. Piastowie śląscy w kulturze i europejskich dziejach

  PROGRAM ►


  program


  ZWIŃ ▲


2005


 • 9. Kultura prawna w Europie Środkowej

  PROGRAM ►


  program


  ZWIŃ ▲


2004


 • 8. Źródła kultury umysłowej w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska

  PROGRAM ►


  program


  ZWIŃ ▲


2003


 • 7. Curatores pauperum – Źródła i tradycje kultury charytatywnej Europy Środkowej

  PROGRAM ►


  program


  ZWIŃ ▲


2002


 • 6. Korzenie środkowoeuropejskiej i górnośląskiej kultury gospodarczej

  PROGRAM ►


  program


  ZWIŃ ▲


2001


 • 5. Kultura edukacyjna na Górnym Śląsku

  PROGRAM ►


  program


  ZWIŃ ▲


2000


 • 4. Lux Romana w Europie Środkowej ze szczególnym, uwzględnieniem Górnego Ślaska

  PROGRAM ►


  program


  ZWIŃ ▲


1999


 • 3. Tysiącletnie dziedzictwo diecezji wrocławskiej

  PROGRAM ►


  program


  ZWIŃ ▲


1998


 • 2. Środkowoeuropejskie dziedzictwo cyrylometodiańskie

  PROGRAM ►


  Przepraszamy - brak programu.

  ZWIŃ ▲


1997


 • 1. Środkowoeuropejskie dziedzictwo Św. Wojciecha

  PROGRAM ►


  program


  ZWIŃ ▲